logo

Disclaimer van privacybeleid


Bescherming van de persoonlijke levenssfeer volgens Unitron Hearing, een afdeling van National Hearing Services Inc.

In dit document wordt het beleid van Unitron Hearing, een afdeling van National Hearing Services Inc., beschreven inzake de informatie die we over u verzamelen tijdens uw bezoeken aan onze website. Unitron Hearing, een afdeling van National Hearing Services Inc., erkent het belang van de privacybescherming van informatie die we van onze online bezoekers verzamelen. De hoeveelheid en de aard van de ontvangen informatie is afhankelijk van de manier waarop u onze site gebruikt.

 

We gebruiken algemene, geen persoonlijk identificeerbare informatie, om statistieken te genereren en de activiteit op onze site te meten om het gebruik te verbeteren voor bezoeken van klanten. Tijdens normaal websitegebruik verzamelen of bewaren we geen persoonlijk identificeerbare informatie zoals naam, postadres, e-mailadres of telefoonnummer.

 

De verzameling van persoonlijk identificeerbare informatie

Soms vraagt Unitron Hearing, een afdeling van National Hearing Services Inc., toch persoonlijk identificeerbare informatie om de bezoeker aan onze website een service of briefwisseling (bijv. per post verstuurde brochures) te bieden. Deze informatie, zoals naam, postadres, e-mailadres, soort verzoek en eventueel bijkomende informatie, wordt verzameld om aan uw verzoek te voldoen. Unitron Hearing, een afdeling van National Hearing Services Inc., gebruikt deze informatie uitsluitend om onze services te verbeteren. Deze wordt nooit aan een ander bedrijf verstrekt.

 

Elektronische post (e-mail) die naar ons wordt verzonden en persoonlijke informatie bevat
Internetgebruikers kunnen ervoor kiezen om Unitron Hearing, een afdeling van National Hearing Services Inc., persoonlijk identificeerbare informatie te sturen. Unitron Hearing, een afdeling van National Hearing Services Inc., gebruikt deze informatie alleen om te bepalen hoe ze op de elektronische post zullen antwoorden. We zullen deze informatie op geen andere manier gebruiken dan voor de kwestie die in de e-mail wordt besproken.
We behouden ons het recht voor om ons privacybeleid te wijzigen. Een gewijzigd privacybeleid geldt alleen voor gegevens die na de ingangsdatum worden verzameld. Alle wijzigingen worden minstens tien dagen vóór de ingangsdatum bekend gemaakt.

 

Disclaimer en Verklaring van Unitron Hearing, een afdeling van National Hearing Services Inc.
Op de teksten, afbeeldingen, geluiden en alle andere hier gepubliceerde informatie berust het auteursrecht van Unitron Hearing, een afdeling van National Hearing Services Inc., tenzij anders vermeld. Ze mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Unitron Hearing, een afdeling van National Hearing Services Inc. noch volledig, noch gedeeltelijk worden gereproduceerd. Het woordmerk van Unitron Hearing, een afdeling van National Hearing Services Inc., en het logo van Unitron Hearing, een afdeling van National Hearing Services Inc., zijn geregistreerde handelsmerken van Unitron Industries.

 

We hebben ons sterk ingespannen - en zullen ons blijven inspannen - om correcte en actuele informatie te verschaffen. Wij geven echter geen expliciete of impliciete garantie of verklaring dat de informatie die hierin is opgenomen of waarnaar wordt verwezen, correct of volledig is. Bovendien is Unitron Hearing, een afdeling van National Hearing Services Inc., op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele, punitieve of gevolgschade als gevolg van het gebruik van, de toegang tot, of het niet kunnen gebruiken van deze informatie. Daarnaast is Unitron Hearing, een afdeling van National Hearing Services Inc., op geen enkele manier aansprakelijk voor mogelijke fouten of weglatingen in de inhoud ervan. Dit geldt vooral voor verwijzingen naar producten en services die door Unitron Hearing, een afdeling van National Hearing Services Inc. worden geleverd.

De informatie op deze website kan technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Unitron Hearing, een afdeling van National Hearing Services Inc., kan ook op elk moment zonder voorafgaande berichtgeving verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen aan de producten en/of de programma's die in deze informatie worden beschreven, en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele gevolgen van wijzigingen.

De informatie die Unitron Hearing, een afdeling van National Hearing Services Inc., op het World Wide Web publiceert, kan verwijzingen of kruisverwijzingen bevatten naar producten, programma's en services van Unitron Hearing, een afdeling van National Hearing Services Inc. - afgebeeld of beschreven - die in uw land niet aangekondigd of verkrijgbaar zijn. Dergelijke verwijzingen impliceren niet dat Unitron Hearing, een afdeling van National Hearing Services Inc., de intentie heeft dergelijke producten, programma's of services in uw land aan te kondigen. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw lokale contactpersoon van Unitron Hearing, een afdeling van National Hearing Services Inc.

U bent zelf verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen ter bescherming tegen virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere elementen van destructieve aard. Unitron Hearing, een afdeling van National Hearing Services Inc, kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, indirecte, speciale of andere gevolgschade veroorzaakt door enig gebruik van deze website, of enige andere gelinkte website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enig verlies aan winsten, bedrijfsonderbrekingen, verlies van programma's of andere gegevens op uw informatiesystemen of elders, ook als we uitdrukkelijk op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van een dergelijke schade.